O'Reilly logo

Zwinna analiza danych. Apache Hadoop dla każdego by Russell Jurney

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Stawianie prognoz

Skoro mamy już interaktywne raporty uwidoczniające różne aspekty danych, jesteśmy gotowi do formułowania pierwszych predykcji. Wykonywaniem tego zadania zajmiemy się w czwartym sprincie (patrz Rysunek 8-1). Stawianie prognoz polega na rzutowaniu wiedzy o zdarzeniach z przeszłości na zdarzenia przyszłe przy równoczesnym przejściu od wsadowego przetwarzania danych historycznych do klasyfikacji zdarzeń bieżących w czasie rzeczywistym. Zaczniemy skromnie, odkładając inspirowanie predykcjami rzeczywistych działań do następnego rozdziału.

Poziom 4. — prognozowanie

Rysunek 8-1. Poziom 4. — prognozowanie

Kod przykładowy do tego rozdziału jest dostępny ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required