O'Reilly logo

Rails. Projektowanie systemów klasy enterprise by Dan Chak

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 16. Przechodzimy na SOA

Usługa, którą skonturowaliśmy w poprzednim rozdziale, jest w gruncie rzeczy banalna — jedynym jej zadaniem jest udostępnianie utworzonej instancji obiektu. Nawet jednak tak prosty przykład stanowić może dobrą ilustrację tego, czym jest usługa, jakimi zasadami należy się kierować przy jej projektowaniu i jak w praktyce przebiega tworzenie jej kodu. W tym rozdziale wykorzystamy tę fundamentalną wiedzę do zorganizowania współpracy trzech aplikacji: dwóch komunikujących się usług oraz środowiska testów integracyjnych, symulującego interfejs kliencki odwołujący się do tychże usług.

Na Rysunek 16-1 widoczny jest efekt finalny poczynań będących treścią rozdziału. Pierwszym krokiem do tego celu będzie skonstruowanie prostej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required