O'Reilly logo

iOS 5. Programowanie. Receptury by Vandad Nahavandipoor

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.6. Grupowanie opcji za pomocą UISegmentedControl

Problem

Użytkownikowi aplikacji chcesz zaprezentować kilka opcji do wyboru. Wspomniane opcje chcesz jednak przedstawić w postaci zwięzłej, prostej i łatwej do zrozumienia.

Rozwiązanie

Użyj klasy UISegmentedControl, której przykład pokazuję na Rysunek 2-21.

Analiza

Kontrolka segmentowana to komponent interfejsu użytkownika, który pozwala na wyświetlenie serii opcji do wyboru w postaci zwięzłego interfejsu. Aby pokazać kontrolkę segmentowaną, należy utworzyć egzemplarz UISegmentedControl. Na początku wprowadzimy odpowiednie zmiany w pliku nagłówkowym kontrolera widoku.

Suwak wraz z przygotowaną własną gałką

Rysunek 2-20. Suwak wraz z przygotowaną ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required