O'Reilly logo

iOS 5. Programowanie. Receptury by Vandad Nahavandipoor

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.1. Utworzenie prostej aplikacji iOS w Xcode

Problem

Rozpoczynasz naukę programowania na platformie iOS i chcesz utworzyć naprawdę prosty projekt i aplikację w Xcode.

Rozwiązanie

W Xcode utwórz nowy projekt, a następnie uruchom aplikację w symulatorze urządzenia iOS, naciskając klawisze Command+R.

Analiza

Przyjmujemy założenie, że posiadasz komputer Mac wraz z zainstalowanym zestawem narzędzi Xcode. Teraz chcesz utworzyć projekt iOS, a następnie uruchomić aplikację w symulatorze urządzenia iOS. Ten proces jest naprawdę bardzo prosty.

  1. Uruchom narzędzie Xcode, o ile jeszcze tego nie zrobiłeś.

  2. Wybierz menu File, a następnie New/New Project.... Na ekranie zostanie wyświetlone okno dialogowe, podobne do pokazanego na Rysunek 1-1.

    Rysunek 1-1. Okno dialogowe ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required