O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

(Niektóre) wyselekcjonowane procesy

W pierwszej kolejności warto się przekonać, jak zespół ASP.NET stara się, aby ich pomysły i idee stały się bardziej jasne, zamiast pracować w zupełnej tajemnicy, jak miało to miejsce w przypadku wcześniejszych wydań. Społeczność ASP.NET skupiona wokół witryny http://www.asp.net zawsze była centralnym źródłem informacji i odpowiedzi na pytania związane z pracami nad ASP.NET. Pokazana na Rysunek 21-1 strona Downloads wymienionej witryny może w przyszłości stać się portalem.

Dział The Sandbox Project z obszaru General Downloads to niezależne projekty członków zespołu ASP.NET. Zawierają one interesujące prototypy, takie jak Blinq, użyteczne biblioteki kodu, na przykład RSS Toolkit lub Anti-Cross Site Scripting Library, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required