O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Web Site Administration Tool

Narzędzie Web Site Administration Tool, pokazane na Rysunek 18-34, jest innym narzędziem dostarczonym w celu ułatwienia wykonywania zadań konfiguracyjnych. Podobnie jak w przypadku interfejsu użytkownika ustawień konfiguracyjnych, który przedstawiono w poprzednim podrozdziale, także i to narzędzie przeprowadza edycję pliku web.config, jednak w przeciwieństwie do IIS 7.0 Web Site Administration Tool służy do edycji pliku web.config umieszczonego w bieżącej aplikacji. Dostęp do narzędzia Web Site Administration Tool z poziomu VS2008 możemy osiągnąć po wybraniu menu Website, a następnie opcji ASP.NET Configuration.

Jak pokazano w Rozdział 12., niektóre dane konfiguracyjne są przechowywane w pliku bazy danych SQL Server. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required