O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Modyfikacja pliku web.config za pomocą IIS 7.0

Jak przedstawiono we wcześniejszej części rozdziału, w celu modyfikacji pliku web.config witryny internetowej lub nawet pliku web.config o zasięgu komputera można wykorzystać panel Widok funkcji serwera IIS 7.0. Konkretne możliwości wprowadzania zmian zależą od elementu wybranego w panelu Połączenia znajdującego się po lewej stronie okna, jak pokazano na wcześniejszym Rysunek 18-5.

Po zaznaczeniu nazwy komputera można zmodyfikować plik web.config o zasięgu całego komputera. Z kolei po wybraniu witryny internetowej modyfikowany będzie plik web.config wskazanej witryny. Natomiast po zaznaczeniu podkatalogu witryny będącego katalogiem zwykłym, wirtualnym lub aplikacją sieciową następuje modyfikacja pliku ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required