O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Tworzenie kontrolek złożonych

Trzecim sposobem tworzenia własnych kontrolek jest połączenie dwóch lub więcej istniejących kontrolek. W kolejnym przykładzie będziemy pełnić role kontraktowego programisty oraz jako klienta. Chcielibyśmy zbudować bardziej złożoną kontrolkę, którą będzie można wykorzystać do śledzenia liczby otrzymanych pytań dotyczących naszej książki.

Jako potencjalni klienci moglibyśmy poprosić Czytelnika o napisanie kontrolki, która pozwoli na umieszczenie w niej informacji o kilku książkach. Za każdym razem, gdy użytkownik kliknie tytuł książki, kontrolka będzie zliczała liczbę kliknięć, jak to zostało pokazane na Rysunek 15-14.

Rozpoczynamy od utworzenia w witrynie C15_UserControls nowej strony internetowej o nazwie BookCounter.aspx ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required