O'Reilly logo

ASP.NET 3.5. Programowanie by Dan Hurwitz, Dan Maharry, Jesse Liberty

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Kontrolka Wizard

Od nowoczesnych aplikacji użytkownicy oczekują dostępności kreatorów, które pozwalają im na łatwe wykonywanie wieloetapowych procesów. Tego typu interfejsy użytkownika wyróżniają się użyciem magii. Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać.

Kontrolka Wizard zapewnia infrastrukturę umożliwiającą przedstawianie użytkownikowi kolejnych kroków, daje dostęp do wszystkich danych zebranych w tych krokach oraz pozwala w ramach kreatora na łatwe poruszanie się do przodu i wstecz.

Podobnie jak w przypadku kontrolki MultiView, również kontrolka Wizard składa się ze zbioru obiektów, tym razem są nimi WizardStep. Wspomniane obiekty WizardStep wywodzą się z klasy View, co jest doskonale widoczne na Rysunek 5-12. Związki między WizardStep a kontrolką ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required