O'Reilly logo

Zwinna analiza danych. Apache Hadoop dla każdego by Russell Jurney

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Ukierunkowywanie działań

W tym rozdziale, opisującym nasz piąty i ostatni sprint, przekształcimy predykcje w działania, zagłębiając się jeszcze bardziej w to, co sprawia, że wiadomość e-mail ma mniejsze albo większe prawdopodobieństwo szybkiego doczekania się odpowiedzi; mechanizm ten zamienimy w interaktywną funkcjonalność aplikacji (Rysunek 9-1). Nauczymy się, jak sugerować użytkownikom piszącym wiadomości e-mail zmiany na lepsze — zwiększające szansę uzyskania odpowiedzi.

Poziom 5. — ukierunkowywanie działań użytkowników

Rysunek 9-1. Poziom 5. — ukierunkowywanie działań użytkowników

Dotychczas udało się nam utworzyć wykresy powiązane z encjami wyodrębnionymi z wiadomości e-mail, zbudować ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required