O'Reilly logo

Zwinna analiza danych. Apache Hadoop dla każdego by Russell Jurney

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Wizualizacja danych na wykresach

W drugim sprincie zaczniemy tworzyć z naszych danych wykresy (patrz Rysunek 6-1).

Poziom 2. — wizualizacja danych na wykresach

Rysunek 6-1. Poziom 2. — wizualizacja danych na wykresach

Wykresy są naszym pierwszym widokiem danych zagregowanych, odwzorowującym cechy wielu pojedynczych rekordów do postaci reprezentacji wizualnej pomagającej w zrozumieniu danych i dalszym poruszaniu się po nich oraz w eksponowaniu encji zawartych w tychże danych. Celem, jaki sobie stawiamy na tym etapie, jest publikowanie wykresów zwiększających zainteresowanie naszymi danymi i oddanie ich użytkownikom do interakcji. W tym kroku powinniśmy również zbudować narzędzia, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required