O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Wprowadzenie by Michael Fitzgerald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Przewidywania

Konstrukcje przewidywań to grupy nieprzechwytujące znaków, które dopasowują wzorce na podstawie elementów znalezionych przed wzorcem lub po nim. Przewidywania są nazywane także asercjami o zerowej długości.

Przewidywania obejmują następujące konstrukcje:

  • przewidywanie pozytywne,

  • przewidywanie negatywne,

  • pozytywne przewidywanie wsteczne,

  • negatywne przewidywanie wsteczne.

W tym rozdziale przedstawię sposób działania wymienionych konstrukcji przewidywań. Rozpocznę od użycia aplikacji RegExr, a następnie przejdę do języka Perl oraz narzędzia ack (narzędzie grep nie obsługuje konstrukcji przewidywań). Analizowanym tekstem ponownie będzie utwór napisany przez Samuela Coleridge’a.

Przewidywanie pozytywne

Przyjmij założenie, że chcesz ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required