O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Wprowadzenie by Michael Fitzgerald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Alternatywy, grupy i odniesienia

Miałeś już okazję zobaczyć grupy w działaniu. Tekst grupy znajduje się w nawiasie, a sama grupa ma za zadanie pomóc w wykonywaniu pewnych operacji, na przykład w:

  • obsłudze alternatywy, czyli wyborze między co najmniej dwoma opcjonalnymi wzorcami;

  • tworzeniu podwzorców;

  • przechwytywaniu grupy w celu późniejszego odniesienia się do niej za pomocą odwołania wstecznego;

  • zastosowaniu pewnej operacji do zgrupowanego wzorca, przykładowo kwantyfikatora;

  • używaniu grup nieprzechwytujących;

  • używaniu grup niepodzielnych (temat zaawansowany).

Oprócz tekstu The Rime of the Ancyent Mariner z pliku rime.txt w tym rozdziale zostanie przedstawionych także kilka innych przykładów. Będę używać biurowej wersji aplikacji RegExr oraz ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required