O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Wprowadzenie by Michael Fitzgerald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Granice

W tym rozdziale skoncentrujemy się na asercjach. Asercja oznacza granice, ale nie konsumuje znaków — to znaczy znaki nie będą zwrócone w wyniku. To są tak zwane asercje o zerowej długości. Taka asercja powoduje dopasowanie nie znaku, ale raczej położenia w ciągu tekstowym. Niektóre z nich, na przykład ^ i $, są nazywane kotwicami.

Granice, które będą omawiane w rozdziale, to:

  • początek i koniec wiersza lub ciągu tekstowego,

  • granice słowa (dwa rodzaje),

  • początek i koniec podmiotu,

  • granice wskazujące dosłowny ciąg tekstowy.

Podczas pracy będziesz ponownie wykorzystywać aplikację RegExr, ale tym razem dla odmiany pokażę, jak użyć przeglądarki internetowej Safari (Ty jednak możesz użyć dowolnej). Tekst docelowy jest taki sam jak poprzednio, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required