O'Reilly logo

Wydajne witryny internetowe. Przyspieszanie działania serwisów WWW by Steve Souders

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Perspektywa przeglądarki internetowej

Jak wspomniano we wcześniejszym podrozdziale „Czynniki wpływające na buforowanie DNS”, duża liczba czynników ma wpływ na liczbę zdalnych zapytań DNS wykonywanych przez przeglądarkę internetową. Istniejąca specyfikacja DNS (http://tools.ietf.org/html/rfc1034) pozwala klientom na elastyczność w kwestii sposobu działania bufora DNS. W podrozdziale skoncentrujemy się na przeglądarkach Internet Explorer oraz Firefox w systemie Microsoft Windows, gdyż są to najpopularniejsze platformy.

Bufor DNS w systemie Microsoft Windows jest zarządzany przez usługę Klient DNS. Użytkownik może wyświetlić i usunąć zawartość wymienionej usługi za pomocą polecenia ipconfig:

ipconfig /displaydns
ipconfig /flushdns

Ponowne uruchomienie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required