O'Reilly logo

Wydajne witryny internetowe. Przyspieszanie działania serwisów WWW by Steve Souders

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Buforowanie zapytań DNS oraz wartość TTL

Zapytania DNS są buforowane w celu zwiększenia wydajności. Proces buforowania może występować na specjalnych serwerach buforujących obsługiwanych przez ISP bądź w sieci lokalnej, choć wówczas buforowanie będzie obejmowało poszczególne komputery użytkowników. Jak pokazano na Rysunek 11-1, po żądaniu przez użytkownika nazwy serwera WWW informacje dotyczące DNS pozostają w buforze DNS systemu operacyjnego (w systemie Microsoft Windows jest to usługa o nazwie Klient DNS). Dalsze żądania dostępu do danego serwera nie wymagają więc wykonywania kolejnych zapytań DNS, przynajmniej przez pewien czas.

Buforowanie DNS z punktu widzenia przeglądarki internetowej

Rysunek 11-1. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required