O'Reilly logo

Wydajne aplikacje internetowe. Przewodnik by Ilya Grigorik

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 17. WebSocket

Protokół WebSocket umożliwia dwukierunkowe strumieniowanie danych tekstowych i binarnych w formie komunikatów. Jego interfejs jest najbardziej zbliżony do podstawowego gniazda komunikacyjnego w przeglądarce. Ponadto połączenie WebSocket jest czymś znacznie więcej niż gniazdem komunikacyjnym, ponieważ przeglądarka ukrywa za pomocą prostego interfejsu API przed aplikacją wszystkie skomplikowane szczegóły i oferuje kilka dodatkowych usług:

  • negocjację połączenia i egzekwowanie zasady tego samego źródła,

  • kompatybilność z istniejącą infrastrukturą HTTP,

  • komunikację w formie komunikatów i wydajne ramkowanie,

  • negocjację subprotokołów i rozszerzenia.

Protokół WebSocket jest najbardziej wszechstronnym i elastycznym protokołem transportowym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required