O'Reilly logo

Wydajne aplikacje internetowe. Przewodnik by Ilya Grigorik

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Protokół HTTP 1.X

Dyskusja na temat strategii optymalizacyjnych protokołu HTTP 1.0 jest prosta: wszystkie instalacje protokołu HTTP 1.0 powinny być zaktualizowane do wersji HTTP 1.1. Koniec dyskusji.

Poprawa wydajności protokołu HTTP była jednym z ważniejszych celów grupy pracującej nad wersją protokołu HTTP 1.1. Nowy standard wprowadził wiele udoskonaleń i funkcjonalności mających krytyczny wpływ na wydajność, z których te najbardziej znane to między innymi:

  • trwałe połączenia umożliwiające ich wielokrotne użycie,

  • dzielenie danych na porcje umożliwiające strumieniowanie,

  • kolejkowanie żądań umożliwiające ich równoległe przetwarzanie,

  • operacje na bajtach umożliwiające wysyłanie żądań określonego zakresu danych,

  • ulepszony i ściślej określony ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required