O'Reilly logo

Wydajne aplikacje internetowe. Przewodnik by Ilya Grigorik

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Wprowadzenie do wydajności aplikacji WWW

W każdym złożonym systemie informatycznym znaczną część procesu optymalizacji wydajności działania stanowi rozwikłanie współzależności między wieloma odrębnymi, oddzielonymi od siebie warstwami, z których każda posiada swoje własne wymagania i ograniczenia. Do tej pory szczegółowo zapoznaliśmy się z kilkoma indywidualnymi komponentami sieciowymi — różnymi metodami fizycznego przesyłania danych i protokołami transportowymi, a teraz spojrzymy z szerszej perspektywy na optymalizację komunikacji WWW pomiędzy końcowymi użytkownikami, to znaczy na:

  • wpływ opóźnienia i pasma na wydajność komunikacji WWW,

  • ograniczenia protokołu TCP wpływające na działanie protokołu HTTP,

  • funkcjonalności i ograniczenia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required