O'Reilly logo

Wskaźniki w języku C. Przewodnik by Richard M. Reese

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Wskaźniki i struktury

Struktury w języku C mogą reprezentować dane zawarte w elementach takich jak węzły listy powiązanej lub drzewo. Wskaźniki są obiektami łączącymi te elementy. Zrozumienie wszechstronności wskaźników pozwoli Ci tworzyć własne struktury danych. W niniejszym rozdziale omówimy podstawy alokacji struktur w pamięci, a także implementację kilku często używanych struktur danych.

Struktury zwiększają użyteczność zbiorów takich jak tablice. Stworzenie wielopolowej tablicy obiektów takich jak rodzaje kolorów wymagałoby, bez stosowania struktur, deklaracji tablicy dla każdego pola, a także zapisywania wartości każdego pola w tym samym indeksie każdej tabeli. Możemy jednakże zadeklarować pojedynczą tablicę, w której każdy element ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required