O'Reilly logo

Wskaźniki w języku C. Przewodnik by Richard M. Reese

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. C i dynamiczne zarządzanie pamięcią

Wskaźniki zawdzięczają swoją „potęgę” w dużej mierze możliwości śledzenia dynamicznie alokowanej pamięci. Zarządzanie tą pamięcią za pomocą wskaźników umożliwia przeprowadzanie wielu operacji, takich jak manipulowanie złożonymi strukturami danych. Aby w pełni korzystać z tych możliwości, należy zrozumieć, jak w języku C przebiega dynamiczne zarządzanie pamięcią. Program napisany w języku C jest wykonywany w systemie wykonawczym. Zwykle środowisko to jest zapewniane przez system operacyjny. System wykonawczy zapewnia programowi między innymi obsługę stosu i sterty.

Zarządzanie pamięcią jest ważne dla wszystkich programów. W przypadkach takich jak alokacja pamięci dla zmiennych automatycznych pamięć ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required