O'Reilly logo

Windows Vista. Leksykon kieszonkowy by Preston Gralla

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Wiadomości podstawowe

W kolejnych podrozdziałach wchodzących w skład niniejszego rozdziału poznasz nowe cechy systemu Windows Vista, przyjrzysz się wyglądowi interfejsu środowiska operacyjnego oraz zaznajomisz się z najważniejszymi koncepcjami i komponentami, które zostały w nim zastosowane. Aby poznać wskazówki i skróty przydatne w czasie korzystania z plików, okien i aplikacji, przejdź do Rozdział 2.

Co nowego w systemie Windows Vista

Środowisko Windows Vista stanowi milowy krok w historii rozwoju systemu Windows i chociaż podstawowe metody korzystania z niego pozostały takie same, zmieniło się bardzo wiele jego elementów. Oto najważniejsze dodatki i modyfikacje odróżniające środowisko Windows Vista od systemu Windows XP:

Interfejs ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required