O'Reilly logo

Specyfikacja oprogramowania. Inżynieria wymagań. Wydanie III by Joy Beatty, Karl E Wiegers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek D. Słowniczek

aktor

Osoba odgrywająca określoną rolę, system oprogramowania lub urządzenie komputerowe współpracujące z systemem w celu osiągnięcia zamierzonego celu. Określany także nazwą rola użytkownika.

aktywa procesu

Elementy takie jak szablony, formularze, listy kontrolne, polityki, procedury, opisy procesów oraz przykładowe produkty pracy, które są gromadzone w celu wspomożenia organizacji w efektywnym stosowaniu praktyk wdrażania oprogramowania.

alokacja

patrz alokacja wymagań.

alokacja wymagań

Proces rozdzielania wymagań systemowych między różne podsystemy architektoniczne i komponenty.

analityk biznesowy (AB)

Rola w zespole projektowym, której główną odpowiedzialnością jest współpraca z reprezentantami interesariusza w zakresie pozyskiwania, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required