O'Reilly logo

Raspberry Pi. Receptury by Simon Monk

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Cyfrowe wejścia

11.0. Wprowadzenie

W tym rozdziale znajdziesz receptury dotyczące podłączania do cyfrowych wejść Raspberry Pi elementów takich jak przełączniki, bloki klawiszy, a także moduły generujące cyfrowy sygnał wyjściowy.

Obwody przedstawione w większości receptur są zbudowane na bazie płytki prototypowej (niewymagającej wykonywania połączeń lutowniczych) oraz przewodów połączeniowych obustronnie zakończonych końcówkami żeńskimi (zobacz „8.10. Łączenie Raspberry Pi z płytką prototypową za pomocą przewodów połączeniowych”).

11.1. Podłączanie przełącznika chwilowego

Problem

Chcesz podłączyć do Raspberry Pi przycisk, a następnie za jego pomocą uruchamiać kod programu napisanego w Pythonie.

Rozwiązanie

Podłącz przycisk do styków złącza ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required