O'Reilly logo

Rails. Receptury by Rob Orsini

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. JavaScript i Ajax

8.0. Wprowadzenie

JavaScript to prototypowy język programowania, który składnią luźno nawiązuje do języka C. Jest blisko spokrewniony z ECMAScript ustandaryzowanym przez organizację Ecma International w specyfikacji ECMA-262. W aplikacjach webowych język ten znajduje zastosowanie przy dodawaniu dynamicznych elementów do statycznych stron WWW, pozwala także odciążyć serwery poprzez przejmowanie niektórych zadań i wykonywanie ich w przeglądarce klienta.

Rozpowszechnienie JavaScriptu od zawsze było uzależnione od tego, jak przeglądarki implementowały (lub czasami ignorowały) różne właściwości tego języka. Programiści JavaScript, którzy zajmują się tym językiem dłużej, zapewne pamiętają czasy, gdy musieli przeglądać tabele ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required