O'Reilly logo

Rails. Receptury by Rob Orsini

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Praca w Rails

2.0. Wprowadzenie

Rails umożliwia efektywne i satysfakcjonujące tworzenie aplikacji internetowych — efektywne do tego stopnia, iż mówi się, że Rails umożliwia dziesięciokrotne zwiększenie produktywności w porównaniu z innymi frameworkami. Ocena, czy praca w Rails jest bardziej satysfakcjonująca, należy do czytelnika, ale jeśli jest ona bardziej efektywna, można więcej czasu poświęcić na rozwiązywanie interesujących problemów, zamiast na nowo odkrywać koło i budować infrastrukturę. Najlepszym sposobem przekonania się o wzroście produktywności jest przygotowanie komfortowego środowiska programistycznego. Podstawowym narzędziem będzie tu edytor tekstowy lub zintegrowane środowisko programistyczne (ang. Integrated Development ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required