O'Reilly logo

Rails. Projektowanie systemów klasy enterprise by Dan Chak

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 15. Usługi typu XML-RPC

W tym rozdziale zajmiemy się budowaniem usługi XML-RPC za pomocą Rails, przy użyciu biblioteki ActionWebService. Wzorem poprzednich rozdziałów nie ograniczymy się jedynie do samego scenariusza prowadzącego do utworzenia kodu usługi; bazując na treści Rozdział 11. i Rozdział 12., pokażemy nie tylko to, jak zorganizować komunikowanie się aplikacji Rails pomiędzy sobą (bo to w gruncie rzeczy nic nadzwyczajnego), lecz także jak budować infrastrukturę usługi w sposób zapewniający jej cechy aplikacji enterprise. Osiągnięcie tego celu wymaga właściwego odseparowania od siebie dwóch abstrakcji: modelu fizycznego, utożsamianego de facto ze schematem fizycznej bazy danych, oraz modelu logicznego. Zanim jednak zajmiemy się ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required