O'Reilly logo

Rails. Projektowanie systemów klasy enterprise by Dan Chak

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Wtyczki jako środek organizacji kodu

W większości książek poświęconych Rails rozdział taki jak ten jest jednym z końcowych, a jego treść obfituje w przykłady skomplikowanych programów mające uzasadniać potrzebę organizowania kodu w ogólności. Na początku książki, gdzie przykłady takie są stosunkowo proste, samo wspominanie o organizacji kodu wydaje się bezprzedmiotowe; niestety, przy końcu książki jest już jednak zbyt późno, by rozważania na temat owej organizacji można było skutecznie zastosować w praktyce. Wielu czytelników intensywnie poszukuje w studiowanych przez siebie książkach rozmaitych wskazówek i koncepcji umożliwiających podnoszenie swych kwalifikacji projektowo-programistycznych na wyższy poziom — niestety, nawet po przestudiowaniu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required