O'Reilly logo

PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV by Kevin Yank

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek A. Składnia MySQL

W tym dodatku zostanie opisana składnia większości poleceń języka SQL, zaimplementowanych w MySQL 5.1.34 (najnowsza wersja w czasie pisania tej książki).

Zastosowano następującą konwencję.

  • W celu ułatwienia wyszukiwania polecenia zostały wymienione w porządku alfabetycznym.

  • Elementy opcjonalne ujęto w nawiasy kwadratowe ([]).

  • Listy elementów, spośród których jeden musi być wybrany, ujęto w nawiasy klamrowe ({}), natomiast poszczególne elementy oddzielono od siebie pionową kreską (|).

  • Wielokropek (...) oznacza, że poprzedzający go element może być powtórzony.

Składnia zapytań opisana w tym dodatku została w kilku miejscach uproszczona przez pominięcie składni alternatywnej oraz słów kluczowych, które nie pełnią żadnych funkcji. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required