O'Reilly logo

Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by E. Moore, Matthew MacDonald, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 34. Importowanie i eksportowanie danych

Baza danych Access przypomina trochę dobrze zaprojektowany fort wojskowy. Dopuszcza do środka tylko właściwie zorganizowane i porządnie sprawdzone pod kątem poprawności informacje, po czym zamyka je bezpiecznie wewnątrz. Niewiele innych programów chroni przechowywane dane tak dobrze, jak to robią bazy danych. Edytory tekstu i arkusze kalkulacyjne pozwalają na przykład na wprowadzanie dowolnych danych oraz dopuszczają tworzenie struktury dokumentu z marszu. Bazy danych nie są w tym względzie aż tak liberalne.

Przez większość czasu bazy danych żyją jak gdyby w swoim własnym, niezależnym świecie. Raz na jakiś czas zachodzi jednak konieczność złamania tej izolacji:

  • Jeśli na przykład chcemy pobrać informacje ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required