O'Reilly logo

Kod doskonały. Jak tworzyć oprogramowanie pozbawione błędów. Wydanie II by Steve McConnell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 28. Zarządzanie w programowaniu

cc2e.com/2836

W tym rozdziale

Podobne tematy

Zarządzanie procesem wytwarzania oprogramowania pozostaje od kilkudziesięciu lat dużym wyzwaniem. Jak ilustruje Rysunek 28-1, ogólniejsze zagadnienie kierowania projektami wykracza poza ramy tej książki. W tym rozdziale omawiam jedynie kilka zagadnień, które mają ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required