O'Reilly logo

JavaScript. Wprowadzenie by Shelley Powers

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Operatory i instrukcje

Dotychczas przykłady z książki prezentowały wykonywanie w większości prostych zadań: definiowano zmienną i ustalono jej wartość, wartość zostawała wydrukowana na stronie bądź też w oknie ostrzegawczym, zmienna była modyfikowana poprzez dodawanie bądź mnożenie czy też za pomocą innych sposobów. Wszystkie te operacje wykorzystują instrukcje oraz operatory JavaScriptu.

W JavaScripcie istnieje pewna liczba różnych instrukcji: przypisania, wywołania funkcji, warunki czy pętle. Każda jest stosunkowo intuicyjna, prosta w użyciu i szybka do nauczenia. Pstryk i jest. Jak w przypadku większości języków programowania w JavaScripcie łatwo jest nauczyć się samych instrukcji; sztuka polega na odpowiednim ich połączeniu, jedną ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required