O'Reilly logo

JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik by David Sawyer McFarland

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Usprawnianie nawigacji

Odnośniki to istota sieci WWW. Bez błyskawicznego dostępu do informacji przez odsyłacze łączące strony i witryny rozwój sieci WWW byłby niemożliwy — w ogóle nie powstałaby sieć. Ponieważ odnośniki to jeden z najczęściej używanych i najważniejszych elementów języka HTML, naturalne jest, że istnieje wiele technik usprawniania ich działania opartych na języku JavaScript. W tym rozdziale poznasz podstawowe sposoby używania tego języka do obsługi odsyłaczy i metody otwierania odnośników w nowych oknach oraz w okienkach zagnieżdżonych na stronie.

Podstawowe informacje o odnośnikach

Z pewnością wiesz już wiele o odnośnikach. W końcu są one istotą sieci WWW, a skromny znacznik <a> jest jednym z pierwszych elementów języka ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required