O'Reilly logo

JavaScript i jQuery. Nieoficjalny podręcznik by David Sawyer McFarland

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Gramatyka języka JavaScript

Poznawanie języka programowania przypomina naukę nowego języka naturalnego. Trzeba nauczyć się słówek, zrozumieć zasady dodawania znaków przestankowych i opanować nowy zestaw reguł. Podobnie jak trzeba poznać gramatykę języka francuskiego, aby móc się nim posługiwać, należy nauczyć się gramatyki języka JavaScript, aby w nim programować. W tym rozdziale opisano podstawy, na których oparte są wszystkie programy w języku JavaScript.

Jeśli programowałeś już w języku JavaScript, prawdopodobnie znasz wiele omawianych tu zagadnień, dlatego możesz pobieżnie przejrzeć ten rozdział. Jeśli jednak dopiero poznajesz ten język lub wciąż nie znasz wszystkich jego podstaw, znajdziesz tu wprowadzenie do kluczowych zagadnień. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required