O'Reilly logo

Java. Praktyczne narzędzia by John Ferguson Smart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

3.5. Praca na plikach — aktualizowanie i zatwierdzanie plików z kodem źródłowym

W tym podrozdziale dokonamy przeglądu funkcji systemu CVS wykorzystywanych w codziennej pracy — a przynajmniej w codziennej pracy programisty. Korzystanie z CVS-a z reguły sprowadza się do aktualizowania lokalnej kopii kodu źródłowego wypożyczonego z repozytorium i wprowadzania pewnych modyfikacji w kodzie źródłowym. Kolejnym etapem tego cyklu jest aktualizacja repozytorium, polegająca na uwzględnieniu wspomnianych zmian. Przeanalizujmy ten proces bardziej szczegółowo.

Zanim na początku dnia przystąpimy do pracy nad jakimś projektem, zwykle musimy zaktualizować naszą lokalną kopię roboczą tego projektu. Takie rozwiązanie umożliwia nam pobranie wszelkich modyfikacji ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required