O'Reilly logo

Java. Praktyczne narzędzia by John Ferguson Smart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.16. Stosowanie Mavena w środowisku Eclipse

Jeśli korzystamy ze zintegrowanego środowiska wytwarzania Eclipse, możemy łatwo generować nowe (lub synchronizować już istniejące) pliki projektów tego środowiska z poziomu projektów Mavena za pomocą odpowiedniego modułu rozszerzenia tego narzędzia. Najprostszym rozwiązaniem jest utworzenie szkieletu projektu za pomocą modułu mvn:archetype i zaimportowanie tak wygenerowanego projektu do środowiska Eclipse jako prostego projektu Javy. Okazuje się jednak, że bez naszej ingerencji Eclipse nie rozpoznaje zależności Mavena. Najważniejszym zadaniem opisywanego modułu rozszerzenia Mavena jest synchronizacja ścieżki kompilacji projektu środowiska Eclipse z zależnościami zdefiniowanymi w pliku POM narzędzia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required