O'Reilly logo

Java. Praktyczne narzędzia by John Ferguson Smart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.8. Zarządzanie zależnościami w Mavenie 2

Zarządzanie zależnościami jest jednym z najciekawszych i najbardziej rozbudowanych mechanizmów Mavena 2. Mianem zależności określa się biblioteki niezbędne do kompilowania, testowania i uruchamiania naszej aplikacji. W narzędziach takich jak Ant tego rodzaju biblioteki z reguły są składowane w specjalnym katalogu (zwykle nazwanym lib) i zarządzane albo ręcznie, albo w formie artefaktów projektu składowanych w centralnym repozytorium obok kodu źródłowego. Z zupełnie inną sytuacją mamy do czynienia w przypadku Mavena, którego twórcy przyjęli model deklaratywny. W projekcie Mavena musimy zdefiniować listę bibliotek (włącznie z precyzyjnie określonymi wersjami tych bibliotek) niezbędnych do pracy naszej aplikacji. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required