O'Reilly logo

Java. Praktyczne narzędzia by John Ferguson Smart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.7. Konfigurowanie Mavena pod kątem naszego środowiska

Jednym z głównym celów Mavena jest generowanie przenośnych środowisk kompilacji projektów. Z drugiej strony każde środowisko robocze ma własne, szczególne cechy, które wymagają podejmowania specyficznych działań. W tym podrozdziale przeanalizujemy kilka typowych obszarów, które mogą wymagać dostosowania Mavena do potrzeb określonego środowiska roboczego, takich jak konfiguracja serwerów proxy, definicje korporacyjnych repozytoriów czy nazwy i hasła użytkowników.

Kiedy stajemy przed koniecznością zdefiniowania szczegółów konfiguracyjnych właściwych danemu środowisku, naszym najważniejszym narzędziem jest plik settings.xml. Każdy użytkownik może dysponować własnym plikiem settings.xml składowanym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required