O'Reilly logo

Java. Praktyczne narzędzia by John Ferguson Smart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

1.8. Pakowanie gotowej aplikacji

Po skompilowaniu i przetestowaniu aplikacji należy zgromadzić cały skompilowany kod w ramach gotowej do publikacji aplikacji lub biblioteki. Udostępniany pakiet może mieć różną postać w zależności od specyfiki realizowanego projektu — możemy stanąć przed koniecznością sporządzenia pliku JAR, pliku WAR lub wręcz pliku ZIP czy TAR zawierającego kod wykonywalny uzupełniony o dodatkowe pliki, jak dokumentacja bądź kod źródłowy. Ant oferuje wiele rozbudowanych mechanizmów, które mogą nam ułatwić przygotowywanie naszych aplikacji do przekazania docelowemu odbiorcy. W poniższych punktach omówimy kilka wybranych funkcji tego typu.

Generowanie pliku JAR

Najbardziej podstawowym mechanizmem pakowania aplikacji i bibliotek Javy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required