O'Reilly logo

Java i XML. Wydanie III by Justin Edelson, Brett McLaughlin

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Wiązanie danych w JAXB

Jak napisałem na końcu poprzedniego rozdziału, wiązanie danych (ang. data binding) to technika przetwarzania XML, która pozwala wyeliminować z kodu odniesienia do wierzchołków XML. Zamiast pracować z elementami i atrybutami, w kodzie wykorzystuje się klasy o nazwach Customer i PurchaseOrder. Pierwsza oznacza, że struktura dokumentu XML musi być zdefiniowana za pomocą jakiegoś schematu (z reguły DTD lub XML Schema). Wiązanie tego schematu z określonymi klasami Javy (w proces ten może wchodzić także wygenerowanie tych klas z tego schematu) odbywa się przy wykorzystaniu środowiska wiązania danych. Zazwyczaj w skład takiego środowiska wchodzą narzędzia służące do generowania kodu klas Javy ze schematów oraz biblioteki ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required