O'Reilly logo

Java i XML. Wydanie III by Justin Edelson, Brett McLaughlin

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. dom4j

API dom4j, podobnie jak opisany w Rozdział 9. JDOM, stanowi przeznaczoną specjalnie do pracy w Javie alternatywę dla DOM. Jest to obiektowy model dokumentu przeznaczony dla programistów Javy (stąd ta litera „j”), pozbawiony ograniczeń wynikających z uniwersalności, którymi obciążony jest DOM. Jako że dom4j i JDOM mają takie samo przeznaczenie, w niektórych aspektach są do siebie bardzo podobne. Jednak API te różni jedna kluczowa kwestia projektowa — dom4j bazuje na zbiorze podstawowych interfejsów, podczas gdy JDOM opiera się na klasach. W praktyce oznacza to, że istnieją różne implementacje interfejsów dom4j, z których każda udostępnia inną funkcjonalność. W ten sposób API to można dostosować do indywidualnych potrzeb programistycznych. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required