O'Reilly logo

Java i XML. Wydanie III by Justin Edelson, Brett McLaughlin

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Przetwarzanie strumieniowe przy użyciu StAX

Dwa API, o których mówiliśmy do tej pory — SAX i DOM — reprezentują odmienne podejścia do analizy składniowej dokumentów XML. Parser SAX informuje program poprzez różne predefiniowane interfejsy o zdarzeniach mających miejsce podczas analizy składniowej dokumentu. DOM natomiast tworzy drzewo w pamięci, które zwracane jest do programu jako jeden obiekt.

W niniejszym rozdziale przyjrzymy się jeszcze jednemu API — StAX, które reprezentuje trzeci rodzaj podejścia do przetwarzania kodu XML. Technika ta nosi nazwę przetwarzania strumieniowego (ang. pull parsing). Jest ona podobna do SAX pod tym względem, że kod oddziałuje z dokumentem w czasie jego przetwarzania. Różnica polega na sposobie odbywania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required