O'Reilly logo

Java i XML. Wydanie III by Justin Edelson, Brett McLaughlin

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. DOM

SAX jest tylko jednym z kilku API wspomagających pracę z XML w Javie. W tym i następnym rozdziale poszerzymy naszą wiedzę na temat API, omawiając tzw. obiektowy model dokumentu (ang. Document Object Model — DOM). API to znacznie różni się od SAX, a zarazem w wielu aspektach stanowi jego uzupełnienie. Aby móc uważać się za profesjonalnego programistę XML, trzeba znać oba te API oraz jeszcze kilka innych, a także narzędzia, o których będziemy mówić w dalszych rozdziałach.

Jako że DOM znacznie różni się od SAX, poświęcimy nieco miejsca na teoretyczne jego omówienie oraz przeanalizowanie sytuacji, w których sprawdza się lepiej od konkurencyjnego SAX — wybór konkretnego API XML zawsze wiąże się z pewnymi wyrzeczeniami i z pewnością SAX ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required