O'Reilly logo

Java i XML. Wydanie III by Justin Edelson, Brett McLaughlin

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Wprowadzenie

Dwa najbliższe rozdziały stanowią szybki kurs języka XML oraz technik jego zawężania. Ponieważ na temat XML i związanych z nim specyfikacji napisano już bardzo wiele opracowań, niniejszy kurs będzie skrócony; następnie przejdziemy do Javy. Osoby, które nie miały do tej pory styczności z XML, powinny zaopatrzyć się w niektóre z poniższych pozycji:

  • Harold Elliotte Rusty, Means W. Scott, XML. Almanach, Helion, Gliwice 2002.

  • Ray T. Erik, XML. Wprowadzenie, Helion, Gliwice 2004.

  • Fitzgerald Michael, Learning XSLT.

  • Tidwell Doug, XSLT.

Wszystkie te książki zostały wydane przez wydawnictwo O’Reilly (dwie z nich przetłumaczone są na język polski przez wydawnictwo Helion — przyp. tłum.). Każda z nich leży gdzieś w zasięgu mojej ręki. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required