O'Reilly logo

Java 8. Leksykon kieszonkowy by Patricia Liguori, Robert Liguori

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 19. Wyrażenia lambda

Wyrażenia lambda (λE), nazywane również domknięciami, przedstawiają metody anonimowe. Obsługiwane przez Project Lambda (http://openjdk.java.net/projects/lambda/), pozwalają na tworzenie i używanie klas z pojedynczymi metodami. Wspomniane metody charakteryzują się podstawową składnią pozbawioną modyfikatorów, typu wartości zwrotnej oraz opcjonalnych parametrów. Specyfikacja wyrażeń lambda jest zawarta w JSR 335; została podzielona na siedem części: interfejsy funkcjonalne, wyrażenia lambda, referencje do metod i konstruktorów, wyrażenia nazywane poly expressions, typy i obliczenia, ustalanie typu i metody domyślne. W tym rozdziale koncentrujemy się na dwóch pierwszych częściach.

Podstawy wyrażeń lambda

Wyrażenie lambda ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required