O'Reilly logo

Java 8. Leksykon kieszonkowy by Patricia Liguori, Robert Liguori

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Podstawowe wejście i wyjście

Java oferuje wiele klas podstawowego wejścia i wyjścia, a kilka z nich będzie omówionych w tym rozdziale. Podstawowe klasy można wykorzystać do przeprowadzania operacji odczytu i zapisu w plikach, gniazdach oraz konsoli. Wspomniane klasy zapewniają także możliwość pracy z plikami i katalogami, a także serializację danych. Klasy wejścia-wyjścia w Javie zgłaszają wyjątki (również IOException), które muszą być obsłużone.

Klasy wejścia-wyjścia w Javie zapewniają obsługę formatowania danych, kompresji i dekompresji strumieni, szyfrowania i deszyfrowania, a także komunikacji między wątkami za pomocą potokowanych strumieni.

Wprowadzone w Javie 1.4 nowe API wejścia-wyjścia (tak zwane NIO) oferuje dodatkowe możliwości ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required