O'Reilly logo

Java 8. Leksykon kieszonkowy by Patricia Liguori, Robert Liguori

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Zarządzanie pamięcią

Java oferuje automatyczne zarządzanie pamięcią za pomocą tak zwanego mechanizmu usuwania nieużytków (ang. garbage collection, GC). Podstawowe zadania mechanizmu to alokacja pamięci, obsługa wskazanych obiektów w pamięci oraz odzyskiwanie pamięci z obiektów, do których nie istnieją już żadne odniesienia.

Rodzaje mechanizmów usuwania nieużytków

Począwszy od wydania J2SE 5.0, wirtualna maszyna Javy przeprowadza automatyczne dostrajanie konfiguracji. Ten proces obejmuje również przeprowadzaną podczas uruchamiania aplikacji próbę dopasowania najlepszych ustawień dla mechanizmu usuwania nieużytków na podstawie informacji platformy, a także nieustanne dostrajanie mechanizmu GC.

Wprawdzie ustawienia początkowe mechanizmu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required