O'Reilly logo

Java 8. Leksykon kieszonkowy by Patricia Liguori, Robert Liguori

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Typy odnośnikowe

Typy odnośnikowe przechowują odniesienia do obiektów i zapewniają dostęp do wspomnianych obiektów znajdujących się gdzieś w pamięci. Dokładny adres w pamięci nie ma znaczenia dla programisty. Wszystkie typy odnośnikowe są podklasami typu java.lang.Object.

W Tabela 4-1 wymieniono pięć typów odnośnikowych Javy.

Tabela 4-1. Typy odnośnikowe

Typ odnośnikowy

Krótki opis

Adnotacja

Zapewnia możliwość powiązania metadanych (czyli danych opisujących dane) z elementami programu.

Tablica

Zapewnia stałej wielkości strukturę danych przeznaczoną do przechowywania elementów tego samego typu.

Klasa

Zaprojektowana w celu zapewnienia obsługi dziedziczenia, polimorfizmu i hermetyzacji. Z reguły przedstawia coś rzeczywistego i składa się z zestawu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required