O'Reilly logo

Java 8. Leksykon kieszonkowy by Patricia Liguori, Robert Liguori

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek C. Podstawy UML

Zunifikowany język modelowania (ang. Unified Modeling Language, UML) wykorzystuje notację graficzną do tworzenia abstrakcji modelu systemu. Omawiany tutaj język jest rozwijany przez grupę The Object Management Group (http://www.uml.org/). Znajduje zastosowanie również w programach Javy i umożliwia przedstawienie w sposób graficzny na przykład relacji lub sekwencji klas. Najnowszą wersję specyfikacji UML można znaleźć na witrynie OMG (http://www.omg.org/spec/UML/Current/). Warta uwagi książka poświęcona temu językowi to UML Distilled, Third Edition, napisana przez Martina Fowlera i wydana przez Addison-Wesley (2003).

Diagram klas

Diagram klasy przedstawia statyczną strukturę systemu, wyświetla informacje o klasach i relacjach ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required