O'Reilly logo

iOS 5. Programowanie. Receptury by Vandad Nahavandipoor

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.16. Dodawanie przycisków do interfejsu użytkownika za pomocą klasy UIButton

Problem

W interfejsie użytkownika chcesz wyświetlić przycisk i zapewnić obsługę zdarzeń tego przycisku.

Rozwiązanie

Użyj klasy UIButton.

Analiza

Przyciski pozwalają użytkownikowi na zapoczątkowanie działania w aplikacji. Przykładowo opcje programu Twitter dostępne w aplikacji Ustawienia zawierają przycisk Utwórz nowe konto pokazany na Rysunek 2-52. Kliknięcie tego przycisku spowoduje wykonanie odpowiedniej operacji przez aplikację Twitter. Sama operacja zależy od aplikacji. Nie wszystkie aplikacje podejmują takie same działania po naciśnięciu przez użytkownika przycisku typu Usuń. Jak się wkrótce przekonasz, przycisk, oprócz tekstu, może zawierać także obraz.

Rysunek 2-52. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required